Asset Publisher Asset Publisher

Detaliczna sprzedaż drewna

Detaliczna sprzedaż drewna

INFORMACJA O SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA I PRODUKTÓW NIEDRZEWNYCH W NADLEŚNICTWIE GORLICE

1.      Sprzedaż detaliczną wszystkich sortymentów drzewnych oraz sadzonek prowadzi się w kancelariach poszczególnych leśnictw, w każdy wtorek w godz. od 7.00 do 10.00. Szczegółowych informacji udziela Pan Leszek Lepak tel. 018 35 11 387.

2.      Drewno sprzedaje się wg cen cennika detalicznego loco las po zrywce (cennik znajduje się w załącznikach)

3.       Dokumentami stanowiącymi dowód sprzedaży drewna, sadzonek i produktów ubocznych są: asygnata oraz paragon fiskalny lub na żądanie nabywcy faktura VAT.

4.       Dokumentem upoważniającym do odbioru zakupionego produktu jest oryginał asygnaty.

5.       Dopuszczalnymi formami zapłaty w procedurze sprzedaży detalicznej są:

5.1.    forma gotówkowa – należność za sprzedane drewno wnoszona jest w postaci gotówki w chwili sprzedaży,

5.2.    forma bezgotówkowa – w postaci przedpłaty wnoszonej na rachunek bankowy Nadleśnictwa Gorlice, przy czym przedpłatę uważa się za wniesioną w momencie jej wpływu na rachunek Nadleśnictwa

6.       Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może otrzymać fakturę VAT za zakupiony surowiec po wcześniejszym zgłoszeniu chęci jej uzyskania.

7.       Faktura VAT zostaje wystawiona w biurze Nadleśnictwa, oryginał faktury przesyła się pocztą na adres wskazany przez nabywcę. Dopuszcza się osobisty odbiór faktury VAT w biurze Nadleśnictwa Gorlice.

8.       Nabywca podpisuje asygnatę, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z zasadami sprzedaży obowiązującymi w Nadleśnictwie Gorlice oraz przyjęciem do stosowania Regulaminu Sprzedaży Detalicznej.

9.       Podstawą reklamacji  towaru jest okazanie przez kupującego paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Podstawą zwrotu towaru jest zwrot paragonu fiskalnego lub faktury VAT wraz z asygnatą. Zwrot towaru następuje do miejsca jego odebrania.

10.   W przypadku awarii drukarki fiskalnej sprzedaż zostaje wstrzymana do czasu  uruchomienia urządzenia fiskalnego.

11.   Wydatek zakupionego drewna odbywa się w leśnictwach we wtorki i czwartki od godziny 700 do 1400. w terminie 21 dni roboczych od daty wystawienia asygnaty. Nadleśniczy może wyznaczyć dodatkowy dzień wywozu w odniesieniu do danego klienta oraz przedłużyć termin wywozu drewna po złożeniu przez klienta pisemnego wniosku na dziennik podawczy w biurze Nadleśnictwa.  Fakt przedłużenia lub zmiany terminu wywozu musi być odnotowany na odwrocie oryginału asygnaty.

12.   Faktyczny odbiór (wydatek) drewna musi być każdorazowo odnotowany na oryginale i kopii nr 2 asygnaty (pozostającej w leśnictwie)  z podaniem dokładnej daty, godziny wydatku oraz masy wydanego drewna. Leśniczy jest zobowiązany do uzyskania od nabywcy pisemnego potwierdzenia odbioru drewna na kopii asygnaty. W przypadku wydatku stosów częściowych wałek z płytką oznaczającą  numer stosu należy pozostawić na gruncie natomiast na środku transportowym należy lubryką wpisać nr stosu z jednoczesnym nabiciem logo LP.

13.   Nieodebranie drewna lub produktów niedrzewnych po upływie terminu określonego w punkcie 11 upoważnia sprzedawcę do zbycia drewna na rachunek kupującego po uprzednim wezwaniu go do odbioru w wyznaczonym dodatkowym terminie. Ewentualna utrata wartości surowca z tytułu jego deprecjacji, która nastąpiła w okresie zwłoki obciąża pierwotnego nabywcę drewna.

14.   Adresy kancelarii leśnictw oraz numery telefonów znajdują się w zakładce kontakty.