Asset Publisher Asset Publisher

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”

Kontynuacjprojektu małej retencji górskiej realizowanego przez Lasy Państwowe przy udziale funduszy unijnych.

 

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia została podpisana 28 października 2016 r. pomiędzy PGL LP a NFOŚiGW.

Działania retencyjne – nawet te polegające na budowie małych zbiorników wodnych oraz innych obiektów służących podpiętrzaniu oraz spowolnieniu szybkiego odpływu wody – mają wpływ nie tylko na lokalne ograniczenie zagrożenia powodziowego, lecz także na minimalizowanie strat powodowanych erozją wodną i suszą. Jest to istotne zwłaszcza w górach, gdzie specyficzne uwarunkowania środowiskowe oraz zmiany klimatyczne sprzyjają gwałtownym opadom deszczu, a w konsekwencji nagłym wezbraniom rzek i strumieni. Coraz częściej stanowią one zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi i są przyczyną degradacji lokalnych ekosystemów.

W ramach planowanych działań priorytetowo traktowana będzie budowa i modernizacja kolejnych obiektów małej retencji. Ich najważniejszym zadaniem będzie magazynowanie wody – nie tylko w zbiornikach, lecz także na obszarach mokradłowych oraz w ściółce i glebie leśnej. Leśnicy planują także prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej.

Wzorem projektu z okresu 2007-2013 nowe działania także będą miały charakter prośrodowiskowy. Oznacza to, że stosowane będą rozwiązania w jak największym stopniu dostosowane do istniejących warunków przyrodniczo-krajobrazowych, z użyciem materiałów naturalnych takich jak: kamień, drewno, faszyna czy lokalny grunt.   

Przedsięwzięcie obejmie swoim zasięgiem ekosystemy górskie i podgórskie południa kraju. Uczestniczyć w nim będzie kilkadziesiąt nadleśnictw z terenów wyżynnych i górskich z obszaru 5 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Projekt realizowany będzie w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska)

http://www.ckps.lasy.gov.pl/adaptacja-na-terenach-gorskich#.WGUD4FPhCpo

 

 


Mała Retencja Górska

W ramach projektu w budowane są zbiorniki wodne, przepusty, regulowana jest krętość cieków, zabezpieczane są zbocza dróg leśnych i szlaków zrywkowych przed nadmiernym spływem wód powierzchniowych.

Nadleśnictwo Gorlice od 2010 roku uczestniczy w projekcie mała retencja górska współfinansowanym ze środków Unii Europejskie. Prace z zakresu małej retencji górskiej nadzoruje Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni co pozwoli zminimalizować szkodliwe działanie powodzi i suszy występujących na terenach leśnych. Kierując się wzmocnieniem funkcji ochronnych lasów, w ramach projektu w budowane są zbiorniki wodne,  przepusty, regulowana jest krętość cieków, zabezpieczane są zbocza dróg leśnych i szlaków zrywkowych przed nadmiernym spływem wód powierzchniowych.

Cel projektu

Zakres działań

Spodziewane efekty

Realizacja


Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie

Projekt, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie

Począwszy do 2010 r. końca 2014 roku Nadleśnictwo Gorlice realizować będzie projekt pn. „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie".  Projekt, realizowany ze środków unijnych i  współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakłada podjęcie kompleksowych działań obejmujących inwentaryzację istniejących zasobów cisa, wybór populacji do rozszerzonej reprodukcji materiału sadzeniowego, utworzenie uprawy zachowawczej, poprawę warunków bytowania oraz odtworzenie zasobów cisa w ekosystemach leśnych.Celem programu jest zabezpieczenie puli genowej cisa pospolitego oraz reintrodukcja cisa w miejsca zapewniające optimum ekologiczne dla gatunku. Do tego wymagana jest odpowiednia ilość sadzonek wyhodowanych z nasion rodzimego lokalnego pochodzenia, a także sadzonek wegetatywnych wyhodowanych ze zrzezów.

W ramach projektu Nadleśnictwo Gorlice wykupiło 5,19 ha gruntów leśnych , należących do osób fizycznych, na których zlokalizowane jest bogate stanowisko cisa pospolitego na terenie wsi Wyskitna, gm. Grybów, celem objęcia go ochroną rezerwatową - koszt 374 tyś. zł