Asset Publisher Asset Publisher

Ekosystemy reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)

Drzewostany reprezentatywne ( referencyjne)

Za drzewostany reprezentatywne ( referenycjne) zgodnie ze standardem FSC uznaje się drzewostany - ekosystemy stanowiące fragment lasuo wielkości umożliwiającej niezakłócony przebieg podstawowych procesów dynamiki ekosystemu, reprezentatywny dla określonego typu ekosystemu leśnego (np. dla pewnego zespołu leśnego bądź typu siedliskowego lasu) w określonych warunkach geograficznych (np. w mezoregionie przyrodniczo-leśnym), wyłączony z użytkowania i zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych w celu uzyskania punktu odniesienia do porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych, np. procesów fluktuacji i spontanicznej regeneracji fitocenozy.

Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych kontaktować się za pomocą  poczty elektronicznej pod adresem konrad.barczyk@krakow.lasy.gov.pl

Resources to get