Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody nieożywionej "Kornuty"

Obszary chronionego krajobrazu

Południowopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - czynna ochrona ekosystemów leśnych w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej.

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Pomniki przyrody

Dąb Aleksander

Użytki ekologiczne

Użytek ekologiczny „ Mokra Łąka” w Czarnym - eutroficzna młaka górska.

Ekosystemy reprezentatywne

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area)