Asset Publisher Asset Publisher

Lasy prywatne

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Właścicieli lasów niepaństwowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Nadleśnictwo Gorlice z siedzibą Zagórzany 343, 38-333 Zagórzany, tel. 18 353 05 95, adres e-mail gorlice@krakow.lasy.gov.pl
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Gorlice można skontaktować się poprzez e-mail iod@comp-net.pl
 3. Cel przetwarzania: Nadleśnictwo przetwarza Twoje dane osobowe przede ze względu na prawne obowiązki w związku z prowadzeniem nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie art. 6, ust.1, lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadasz następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych
  w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy,
  iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celu określonego w pkt. 3.
 3. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 4. W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora.Zasady prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 

A. Dla lasu położonego na terenie gmin: Gorlice, Uście Gorlickie, Sękowa, Grybów (brak Uproszczonego planu urządzania)

 

 1. Właściciel / współwłaściciel / zarządca składa do Leśniczego wniosek o ustalenie zadań z zakresu gospodarki leśnej, ocechowanie drewna po ścince  i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna – wypełnia pkt 1. wniosku.
 2. Wniosek niekompletny, wypełniony nieprawidłowo lub podpisany przez osobę nie będącą właścicielem/współwłaścicielem lub zarządca bez pisemnego pełnomocnictwa  - nie podlega przyjęciu.
 3. Jeżeli wniosek jest prawidłowy Leśniczy rejestruje wniosek i datę wpływu w rejestrze prowadzonym dla danego leśnictwa - wg wzoru
 4. Leśniczy w ciągu max. 30 dni od daty wpływu dokonuje oceny stanu lasu i sporządza na tę okoliczność protokół z oględzin – wg wzoru,  ustalając rodzaj i zakres niezbędnych zabiegów, w tym wyznacza drzewa do usunięcia poprzez przybicie cechówki na pierśnicy.
 5. W ciągu tych samych 30 dni Leśniczy przygotowuje w trzech egzemplarzach decyzję ustalającą  – wg wzoru, określając zadania w zakresie  wyrębu drzew w danym okresie oraz inne zadania z zakresu gospodarki leśnej, w tym obowiązkowo w zakresie ponownego wprowadzenie roślinności leśnej, gdy wymaga tego stan lasu.
 6. Leśniczy przekazuje przygotowaną decyzję wnioskodawcy, potwierdzając fakt doręczenia adnotacją na kopi decyzji „Otrzymałem, data, podpis".
 7. Decyzja staje się wykonalna z dniem doręczenia gdyż uwzględnia w całości wniosek strony. Pozyskane na podstawie decyzji drewno podlega ocechowaniu.  Drewno cechuje się wyłącznie przy pniu. Bezpośrednio po ocechowaniu drewna Leśniczy wystawia świadectwo legalności pozyskania w 3-ech egzemplarzach, zaznaczając na świadectwie właściwą podstawę prawną.
 8. Wnioskodawca otrzymuje oryginał świadectwa, potwierdzając fakt otrzymania podpisem na kopi nr 1 i 2  świadectwa.

 

 

B. Dla lasu położonego na terenie Gminy Łużna oraz Gminy Grybów (jest opracowany Uproszczony plan urządzania lasu)

 

 1. Właściciel / współwłaściciel / zarządca składa do Leśniczego wniosek o ocechowanie drewna po ścince  i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna – wypełnia pkt 2. wniosku
 2. Wniosek niekompletny, wypełniony nieprawidłowo lub podpisany przez osobę nie będącą właścicielem/współwłaścicielem lub zarządcą bez pisemnego pełnomocnictwa  - nie podlega przyjęciu.
 3. Jeżeli wniosek jest prawidłowy Leśniczy rejestruje wniosek i datę wpływu w rejestrze prowadzonym dla danego leśnictwa - wg wzoru
 4. W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku leśniczy dokonuje oceny zgodności planowanego przez wnioskodawcę zabiegu z zapisami uproszczonego planu urządzania. Jeżeli planowany zabieg jest zgodny z zapisami uproszczonego planu urządzania, leśniczy udaje się na grunt celem ocechowania drewna i wystawia świadectwo legalności pozyskania w 3-ech egzemplarzach, zaznaczając na świadectwie właściwą podstawę prawną.  Jeżeli planowane przez wnioskodawcę pozyskanie przekracza rozmiar określony w Planie uproszczonym Leśniczy udaje się na grunt, dokonuje oceny stanu lasu i zgodnie z zasadami gospodarki leśnej wyznacza drzewa do wyrębu -pozyskanie nie naruszające trwałości lasu, a po ścince cechuje drewno i wystawia świadectwo legalności pozyskania –. Jeżeli wnioskodawca dokonuje wyrębu niezgodnie z wyznaczeniem, w szczególności znacznie przekracza masę ustaloną na gruncie lub tylko zgłasza do ocechowania i legalizacji drewno pozyskane w rozmiarze znacznie przekraczającym ustalenia planu urządzania– pozyskanie o cechach dewastacyjnego wyrębu, leśniczy odmawia cechowania i legalizacji drewna , umieszcza stosowną adnotacje na wniosku, wniosek przekazuje do Nadleśnictwa. Nadleśnictwo informuje Starostę.
 5. Po ocechowaniu drewna wnioskodawca otrzymuje oryginał świadectwa, potwierdzając fakt otrzymania podpisem na kopi nr 1 i 2  świadectwa.

 

Uwaga:

Jeżeli wnioskodawca

a.       nie wykonuje w części lub w całości ustalonego w danym okresie wyrębu – decyzja wygasa, właściciel musi składać ponowny wniosek,

b.      nie realizuje zadań ochronnych i hodowlanych określonych w decyzji ustalającej /np. ponownego wprowadzenia  roślinności leśnej – Leśniczy po dokonaniu kontroli wykonania decyzji ustalającej – skalda na piśmie informację do nadleśnictwa, Nadleśnictwo informuje starostę.

c.       dokonuje wyrębu niezgodnie z wydaną decyzją lub  dokonuje wyrębu bez decyzji– Leśniczy nie cechuje pozyskanego drewna i odmawia wydania świadectwa legalności pozyskania, składa stosowną adnotacje na wniosku i przekazuje wniosek nadleśnictwu. Nadleśnictwo informuje starostę. 

 

Art. 158. § 1. Kodeksu Wykroczeń: „Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia,

podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.

 

 

 

resources-to-get